Province 6 All District Post Code


Province 6 All District Post Code


Province 6 All District Post Code

  • Post Code Humla 
  • Post Code Mugu 
  • Post Code Jumla 
  • Post Code Kalikot 
  • Post Code Dolpa 
  • Post Code Jaajarkot 
  • Post Code Dailekh 
  • Post Code Surkhet 
  • Post Code Rukum 
  • Post Code Salyan 

Humla 

Humla D.P.O.21000
Muchu21003
Lali21004
Sarkegadh21005
Darma21007
Srinagar21008

Mugu 

Mugu D.P.O.21100
Rowa21102
Pulu21103
Sorubarma21105
Rara21106
Sukhadhik21107
Gumtha21109
Dhainkot21110

Jumla 

Jumla D.P.O.21200
Dillichaur21202
Tatopani21204
Malikathata21205
Kalikakhetu21206
Narakot21207
Hatsinja21208
Chhautha21209

Kalikot 

Kalikot D.P.O.21300
Sanniraskot21303
Mehalmudi21304
Kotbada21305
Kalikot21306
Padamghat21307
Jubitha21308
Thirpu21309

Dolpa 

Dolpa D.P.O.21400
Juphal21401
Tripurakot21402
Liku21403
Sarmi21404
Kaigaun21405
Foksundo21406
Namdo21407

Jaajarkot 

Jajarkot D.P.O.21500
Dhime21503
Dalli21504
Ragda21505
Rokaya gaun (Limsa)21506
Dashera21508
Thalaraikar21509
Garkhakot21510
Karkigaun21511

Dailekh 

Dailekh D.P.O.21600
Gaidabaj21602
Naumule21603
Byastada21604
Dhungeshwor21605
Malika21607
Dullu21608
Jambu Kandha21609
Rakam Karnali21610

Surkhet 

Surkhet (M.W.R.P.D.)21700
Chhinchu21701
Ramghat21702
Sahare21703
Gumi21704
Bheriganga21705
Matela21706
Garpan21707
Kunathari21709
Babiyachaur21710
Gutu21711

Rukum 

Rukum D.P.O.22000
Rukumkot22002
Riwangchaur22004
Kol22005
Peugha22007
Chaur Jahari22008
Simli22009
Radijyula22010
Baphikot22011

Salyan 

Salyan D.P.O.22200
Kalimati Kalche22201
Luham22202
Dhanbang22203
Mahaneta22204
Malneta22207
Maidu22208
Ragechour22209
Bhalchaur22210
Tharmare22211
Previous Post Next Post